top of page

PROJEKTY UNIJNE

INPUTDoc Project - STER -„Umiędzynarodowienie szkół doktorskich” Politechniki Poznańskiej
Projekt szkoleniowy dotyczący zarządzania umiędzynarodowieniem badań, 2021-2023

Projekt jest realizowany w ramach Programu STER finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. 

Jako wykonawca przygotowujemy i prowadzimy cykl szkoleń dla doktorantów oraz pracowników Politechniki Poznańskiej. Celem Programu jest wsparcie umiędzykulturowienia Politechniki.

 

Realizowane są następujące cykle szkoleniowe:
1) Moduł I – „Nawiązywanie kontaktów i autoprezentacja naukowców”;
2) Moduł II – „Radzenie sobie ze stresem w środowisku wielokulturowym”.

Więcej o projekcie: 

https://phdschool.put.poznan.pl/ster/inputdoc

Mazowieckie dla obywateli Państw Trzecich
Projekt szkoleniowy dotyczący zarządzania międzykulturową obsługą klienta, 2021-2023

Projekt jest realizowany w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna Przystań". 

Jako wykonawca przygotowujemy i prowadzimy cykl szkoleń dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w 2022 r. 

Więcej o projekcie: 

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/mazowieckie-dla-obywateli-panstw-trzecich oraz  https://archiwum.mazowieckie.pl/archiwum.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/fami/34738%2CFAMI.html

Międzynarodowe Centrum Politechniki Wrocławskiej - Uczelnia otwarta na nowe Kultury (CoolWroTech)
Projekt szkoleniowy dotyczący zarządzania międzykulturową uczelnią i komunikacji międzykulturowej, 2020-2023

Projekt jest realizowany w ramach Programu Welcome to Poland 2021-2023 finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (w ramach Programu Welcome to Poland 2020), a celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej, a także ułatwienie integracji studentów zagranicznych ze społecznością akademicką i lokalną oraz ich adaptacji we Wrocławiu. 

Jako wykonawca przygotowujemy i prowadzimy cykl szkoleń dla pracowników dydaktycznych i pracowników administracji Politechniki Wrocławskiej. Celem Programu jest wsparcie zarządzania i komunikacji międzykulturowej na Politechnice.

Więcej o projekcie: 

https://dwm.pwr.edu.pl/nawa/welcome-to-poland/welcome-to-poland-2021-2023ii

BUILD UP - Welcome to Poland dla Uniwersytetu Łódzkiego - szkolenia z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych wykładowców i kadry administracyjnej
Projekt szkoleniowy dotyczący metodologii nauczania online, 2020-2022

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Projektu „Budowanie kompetencji kadry akademickiej i administracyjnej oraz podnoszenie zdolności instytucjonalnej w zakresie umiędzynarodowienia Uniwersytetu Łódzkiego” (BUILD UP), umowa nr PPI/WTP/2018/1/00067/U/001 z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej.

Jako wykonawca przygotowujemy i prowadzimy cykl szkoleń dla pracowników dydaktycznych i pracowników administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Celem Programu jest wsparcie zdolności metodologicznych w zakresie prowadzenia komunikacji i nauczania za pomocą środków TIK (informatyczno-komunikacyjnych). 

Więcej o projekcie: 

https://buildup.uni.lodz.pl/szkolenia-dla-pracownikow/kadra-akademicka/

BUILD UP - Welcome to Poland dla Uniwersytetu Łódzkiego - szkolenia z zakresu międzykulturowości
Projekt szkoleniowy dotyczący komunikacji i zarządzania międzykulturowego, 2020-2022

Projekt jest realizowany w ramach Programu "Welcome to Poland" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Budowanie kompetencji kadry akademickiej i administracyjnej oraz podnoszeniezdolności instytucjonalnej w zakresie umiędzynarodowienia Uniwersytetu Łódzkiego).

Jako wykonawca przygotowujemy i prowadzimy cykl szkoleń dla pracowników dydaktycznych i pracowników administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Celem Programu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej.

 

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

1) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia;

2) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;

3) promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Projekt kierowany jest do całego środowiska akademickiego, kadry dydaktycznej i administracyjnej i studentów UŁ polsko i anglojęzycznych.

Więcej o projekcie: 

https://www.bip.uni.lodz.pl/zamowienia-publiczne/szczegoly/10-stacjonarnych-kursow-szkoleniowych-po-8h-dydaktycznych-kazdy-dla-lacznej-liczby-120-osob-kadry-dydaktyczno-naukowej-i-administracyjnej-uniwersytetu-lodzkiego-z-zakresu-zarzadzania-wielokulturowoscia-w-zwiazku-z-realizacja-projektu-pt-budowanie-kompetencji-kadry-akademickiej-i-administracyjnej-oraz-podnoszenie-zdolnosci-instytucjonalnej-w-zakresie-umiedzynarodowienia-uniwersytetu-lodzkiego-umowa-nr-ppi-wtp-2018-1-00067-u-001-projekt-jest-realizowany-w-ramach-programu-welcome-to-poland-wspolfinansowanego-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-ramach-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-1567678545000

Więcej o szkoleniach: 

https://buildup.uni.lodz.pl/szkolenia-dla-pracownikow/kadra-akademicka/wielokulturowosc/opis-szkolenia/

GO GLOBAL, OVERCOME BARRIERS - podniesienie potencjału Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w obszarze obsługi społeczności międzynarodowej
Projekt szkoleniowy dotyczący komunikacji i zarządzania międzykulturowego, 2020

Jesteśmy wykonawcą szkoleniowej części projektu, który jest częścią programu Welcome to Poland realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland” finansowanego ze środków  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jako wykonawca przygotowujemy i prowadzimy szkolenia dla pracowników dydaktycznych i pracowników administracji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Celem Programu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej.

 

Cele projektu „GO GLOBAL, OVERCOME BARRIERS – podniesienie potencjału Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w obszarze obsługi społeczności międzynarodowej” obejmują:

 • upowszechnienie wiedzy na temat edukacji międzykulturowej,

 • tworzenie sieci współpracy międzynarodowej,

 • promowanie wymiaru umiędzynarodowienia, przełamywanie barier społecznych
  i kulturowych.

Projekt kierowany jest do całego środowiska akademickiego, kadry dydaktycznej i administracyjnej i studentów UML polsko i anglojęzycznych.

Więcej o projekcie: 

https://www.umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/projekty-zakonczone-w-uniwersytecie-medycznym-w-lublinie/go-global-overcome-barriers-podniesienie-potencjalu-um/

PRZESTRZEŃ GMINNA -PRZESTRZEŃ LOKALNA
Projekt szkoleniowy dotyczący konsultacji społecznych, 2018-2020

Realizujemy projekt „Przestrzeń gminna - przestrzeń lokalna” (pod auspicjami Unii Europejskiej w ramach programu POWR.02.19.00-00-KP11/18).

Jesteśmy całościowym organizatorem i wykonawcą szkoleniowej części projektu, a co za tym idzie prowadzimy szkolenia:

 • „Planowanie i organizacja konsultacji społecznych”,

 • „Partycypacyjne tworzenie dokumentów planistycznych”,

 • „Największe i najczęstsze kontrowersje sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – ujęcie praktyczne”,

 • „Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – realizacja wymagań prawnych i własnej polityki przestrzennej gminy”.

Projekt „Przestrzeń gminna – przestrzeń lokalna” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Więcej o projekcie: 

https://fpgp.eu/przestrzen-gminna-lokalna-wartosc-nowy-konkurs-grantowy/484/aktualnosci.html

INNOWACYJNE MIASTA
Projekt szkoleniowy dla administracji, 2018-2020

W ostatnich dniach stycznia 2019 roku rozpoczęliśmy współpracę z jednostkami administracji samorządowej w województwie mazowieckim w formie cyklu szkoleń „Innowacyjne Miasta”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W tym programie prowadzimy szkolenia dla miast m.in. dla takich miast jak:

 • Busko-Zdrój (świętokrzyskie),

 • Sieradz (łódzkie),

 • Staszów (świętokrzyskie),

 • Biłgoraj (lubelskie),

 • Wieluń (łódzkie), czy

 • Chełmno (kujawsko-pomorskie)

z zakresu:

 • obsługi podatkowej, obsługi klienta z wykorzystaniem rozwiązań IT,

 • orzecznictwa w procesie świadczeń usług elektronicznych,

 • zarządzania nieruchomościami,

 • tworzenia formularzy kontaktowych w e-PUAP,

 • planowania i organizacji konsultacji społecznych,

 • partycypacyjnego tworzenia dokumentów planistycznych,

 • największych i najczęstszych kontrowersji wokół sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 • informatyzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • realizacji wymagań prawnych i własnej polityki przestrzennej gminy.

Projekt „Innowacyjne Miasta” jest częścią szerokiego projektu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER 2014-2020) w osi Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, którego celem są wysokiej jakości usługi administracyjne, które częściowo mają opierać się na platformach usług elektronicznych.

 

W ramach osi priorytetowej II: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” realizowane są działania dotyczące wdrożenia reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform. Z uwagi na powyższe oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji dotyczy wszystkich czterech celów tematycznych wskazanych w rozporządzeniu dotyczącym Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W osi priorytetowej II zostały zatem skupione działania dotyczące 1. promowania trwałego zatrudnienia wysokiej jakości i mobilności pracowników, 2. promowania włączenia społecznego i walki z ubóstwem oraz dyskryminacją, 3. inwestowania w kształcenie i szkolenie, w tym szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenie się przez całe życie oraz 4. wzmacniania zdolności instytucjonalnych organów publicznych i zainteresowanych stron z sektora publicznego oraz skuteczności administracji publicznej.

 

Skala oddziaływania interwencji realizowanej w osi priorytetowej II ma wymiar ogólnopolski. Działania w niej podejmowane, z uwagi na swój reformujący charakter, dotyczą w równym stopniu decydentów i odbiorców polityk publicznych wspieranych w osi II we wszystkich regionach Polski.

 

Więcej o projekcie:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/project/details/1019905?more=more#info oraz

https://www.power.gov.pl/media/49709/PO_WER_27_12_2017.pdf.

SZKOŁA DLA E-TRENERÓW
czyli jak uczyć o świecie cyfrowym, 2018-2020

Końcówka roku 2018, cały rok 2019 i początek roku 2020 to także szkolenia dla trenerów andragogicznych, których wykładowcy Kombinatu Wiedzy edukują z zakresu umiejętności dydaktycznych i merytorycznych. Ta swoista „szkoła dla trenerów” jest współfinansowana ponownie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

Więcej o projekcie: 

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-polska-cyfrowa-2014-2020/.

ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
dla Fundacji dla Somalii, 2019

W 2019 roku podjęliśmy współpracę z Fundacją dla Somalii, która wspiera działania wszystkich imigrantów niezależnie od ich pochodzenia. Fundacja, a wraz z nią pracownicy Kombinatu Wiedzy, rozpoczęła cykl „ABC przedsiębiorczości”, czyli szkoleń dla migrantów, którzy chcieliby założyć własną działalność gospodarczą w Polsce.

 

W szkoleniu znalazło się miejsce dla prawa, a w szczególności prawa pracy, prawa handlowego, prawa podatkowego, marketingu i e-commerce, czyli, w przypadku tego ostatniego – dla naszego wkładu w ten cykl zajęć. Jest to kolejny projekt finansowany z europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, tym razem zakładający „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”.

Więcej o projekcie: 

https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/struktura-organizacyjna/wydzial-polityki-spole/informacje-wydzialu/34944,Nowy-projekt-wspierajacy-integracje-cudzoziemcow-na-Mazowszu.html.

INTEGRACJA, ADAPTACJA, AKCEPTACJA
Wsparcie dla obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku,
projekt szkoleniowy dla Fundacji Ukraina, 2018-2020

Innym projektem dofinansowanym z funduszy unijnych, w którym uczestniczyliśmy w 2018 r. były warsztaty i zajęcia z zakresu kompetencji międzykulturowych, nauczania międzykulturowego i problemów, na jakie natrafiają wrocławscy nauczyciele uczący dzieci, które doświadczyły wojny i chaosy post-konfliktowego.

 

Szkolenia odbywały się w dwóch ostatnich miesiącach 2018 roku w formule zamkniętej w Fundacji Ukraina, a całość wydarzenia była finansowana w ramach projektu UE „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Projekt skierowany jest bezpośrednio do cudzoziemców, a udział w nim umożliwia im podniesienie kompetencje językowych, kulturowych, zawodowych i społecznych, ale także ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zjawiska migracji oraz korzyści płynących z obecności różnych grup cudzoziemców w społeczeństwie.

 

Adresatem projektu jest również społeczeństwo przyjmujące, w szczególności lokalni pracodawcy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, pracownicy urzędów i instytucji oraz szeroko rozumiana społeczność lokalna jako odbiorcy realizowanej kampanii informacyjno-edukacyjnej. Wszystkie ww. działania i ich efekty są spójne z celem szczegółowym Programu FAMI „Integracja/Legalna migracja” i priorytetowo traktują świadczenie szerokiego zakresu usług obywatelom państw trzecich przebywających na terytorium Polski i ich integrację.

Jest to przedsięwzięcie na niespotykaną dotąd skalę w wymiarze regionu, co stało się możliwe dzięki połączeniu potencjału dwóch podmiotów: Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wrocławskiej Fundacji Ukraina, prężnie działającej na rzecz cudzoziemców (nie tylko Ukraińców). Zetknięcie zasobów różnych sektorów (government i non-government) umożliwia dotarcie z ofertą wparcia do szerokiego grona odbiorców, a dzięki istniejącemu zaufaniu do partnerów, wypracowanego poprzez wieloletnie, skuteczne działania, projekt uzyska szerokie zainteresowanie i oddziaływanie na grupę docelową.

 

Więcej o projekcie: 

https://www.duw.pl/pl/urzad/projekty-realizowane-pr/integracjaadaptacjaakce.

PODRĘCZNIKI DLA POPC
czyli jak poruszać się w świecie cyfrowym, 2018

Na przełomie sierpnia i września dr Frączek-Broda opublikowała w internecie siedem podręczników mających przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu oraz zagrożeniom, na które można trafić w internecie. Podręczniki te były współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach tego samego szerokiego programu – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Ponieważ są to podręczniki stworzone na potrzeby edukacji w programie Unii Europejskiej, są one ogólnodostępne jako darmowe pliki w formacie *PDF. Publikacje to kolejno: „Rodzic w internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”.

 

Podręczniki można pobrać w formie PDF pod adresem: https://fpgp.eu/polska-cyfrowa-3-1-publikacje-do-szkolen/index.html.

bottom of page