top of page

WARSZTATY ANTYDYKSRYMINACYJNE

Obraz do tematu szkolenia

Wydaje się, że jesteśmy skazani na wszechobecną mowę nienawiści, rasizm i dyskryminację - dyskryminowani są obcokrajowcy, Polacy o odrobinę ciemniejszej karnacji, niż bohaterowie popularnych seriali, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w jakikolwiek sposób "nienormatywne", ojcowie i wiele, wiele innych grup. A gdybyśmy tak mogli po prostu przestać dyskryminować?

Wbrew pozorom dyskryminacja najczęściej nie wynika ze złośliwości, czy trwałych wypaczeń charakteru -  postawy dyskryminujące (z pewnymi wyjątkami) zanikają wraz ze wzrostem wiedzy* i umiejętności pracy międzykulturowej, międzygrupowej, czy w 

specyficznych środowiskach pracy. Innymi słowy - doświadczenie codziennej współobecności, pracy, czy odpoczywania razem sprawia, że dyskryminacja i jej źródło - stereotypy i uprzedzenia zanikają. A gdzie lepiej ćwiczyć niedyskryminowanie, niż na warsztatach antydyskryminacyjnych? 

*Wiedzy autentycznej, bazującej na aktualnych danych i eksperymentach, która została zweryfikowana metodami naukowymi. ​

W ramach kursu poruszane są takie zagadnienia jak:

 • Czym jest kultura i jak wpływa ona na budowanie tożsamości grupowej, stereotypów, autostereotypów i filtrów poznawczych?

 • Jak działają filtry poznawcze w komunikacji międzygrupowej?

 • Czym właściwie różnią się między sobą kultury?

 • Czy w Polsce występuje jakiekolwiek zróżnicowanie kulturowe?

 • Jak wygląda tradycja i współczesność polskiego zróżnicowania kulturowego?

 • Kim jest polski imigrant i imigrant przyjeżdżający do Polski? Kim są ekspaci, uchodźcy i przesiedleńcy? 

 • Z jakich innych powodów, niż kulturowe i religijne można być dyskryminowanym?

 • Na czym polega dyskryminacja?

 • Czy da się przeciwdziałać dyskryminacji?

 • Jakie są formy dyskryminacji?

 • Jak zapobiegać dyskryminacji?

 • Co prawo mówi o dyskryminacji? 

 • Stereotypizacja i etnocentryzm - każdy jest etnocentrykiem?

 • Tolerancja i niedyskryminowanie - skutki społeczne - bilans zysków (i strat?)

 • Działanie w razie dyskryminacji (prawne, społeczne i psychologiczne).

ZRÓŻNICOWANIE KULTUROWE W SZKOLE

Obraz do tematu szkolenia

Obecnie do polskich żłobków, przedszkoli, szkół i uczelni uczęszczają dzieci ponad dwóch milionów obcokrajowców. Dzieci te borykają się z odmiennością kultury, języka, systemów naucznia, a także szokiem kulturowym, problemami adaptacyjnymi i nierzadko dodatkowymi traumami i urazami posttraumatycznymi, które najczęściej pozostają nierozpoznane i jako takie, nie mogą zostać zniwelowane lub usunięte.  

W związku z tym część szkół i nauczycieli czuje potrzebę uzupełnienia swojej wiedzy i kompetencji o zarządzanie wielokulturowością w klasie i szkole.

Jeżeli szukasz takich szkoleń - jesteś u celu! W ramach Rady Pedagogicznej, szkolenia wyjazdowego lub dokształcania kadry poprowadzimy całościowe szkolenie, wraz z warsztatami, przygotowaniem materiałów i dodatkowych pomocy w komunikacji z uczniem cudzoziemskim i jego rodzicami (np. przygotujemy dla Ciebie i Twojej szkoły ulotki dla dzieci cudzoziemskich i ulotki dla ich rodziców, które odpowiedzą na wszystkie najważniejsze pytania, które są dla nich istotne w zakresie organizacji roku szkolnego, systemu oceniania, komunikacji ze szkołą i nauczycielami, obyczajów szkolnych oraz potencjalnej pomocy, którą mogą uzyskać na drodze do integracji z resztą szkoły i jej społeczności).

O części tych działań można poczytać tutaj: https://fraczek-broda.wixsite.com/jfbroda/post/do-s-dont-s-integracji-mi%C4%99dzykulturowej-w-szkole

W czasie kursu mówimy m.in. o:

 • Obecnej polityce wielokulturowości.

 • Kulturze i świadomości kulturowej Twoich uczniów.

 • Zróżnicowaniu zdolności i aspiracji uczniów z różnych kultur.

 • Radzeniu sobie z problemami w zarządzaniu grupą wielokulturową.

 • Stereotypach, uprzedzeniu i etnocentryzmie.

 • Adaptacji, asymilacji, integracji (i dlaczego asymilacja nie jest najlepszym pomysłem na dobrze funkcjonującą społeczność).

 • Różnych typach poznawczych, typach pracy i współpracy w różnych kulturach.

 • Wzorcach komunikacyjnych i negocjacyjnych różnych kultur.

 • Budowaniu autorytetu i wizerunku w różnych kulturach.

 • Budowaniu wielokulturowej grupy i klasy.

 • Szoku kulturowym, PTSD, traumach i zaburzeniach wśród dzieci migranckich.

 • Technikach i metodach działania nauczyciela w klasie wielokulturowej.

ZARZĄDZANIE WIELOKULTUROWOŚCIĄ W SZKOLE

Obraz do tematu szkolenia

Zarządzanie wielokulturowością w szkole to dla wielu dyrektorów potężne wyzwanie logistyczne, prawne, kulturowe i czasowe. Sytuacja wielokulturowości na takim poziomie jest w polskiej szkole nowością, a wzorce, które istniały przed 1939 r. (kiedy zróżnicowanie kulturowe, narodowościowe i religijne istniało) nie sprawdzą się w nowoczesnym państwie prawa i w aktualnych modelach nauczania.

Zarządzanie wielokulturowością tymczasem nie jest aż tak skomplikowane, jak by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. W sukurs przychodzą współczesne wzorce z całego zachodniego i wschodniego świata (Polska jest jednym z najmniej zróżnicowanych

etnicznie społeczeństw świata), które od wielu dekad praktykują zarządzanie wielokulturowością. czerpiąc z najlepszych i najbardziej efektywnych wzorców i odrzucając wzorce, które się nie sprawdziły, można przeorganizować zastałe i utrwalone lecz nie zawsze efektywne i przyjazne uczniom i nauczycielom rozwiązania, tak aby przyjazna, efektywna, wielokulturowa szkoła stała się nową rzeczywistością Waszych uczniów!

Szkolenie skupia się na takich zagadnieniach jak:

 • Przygotowanie szkoły i klasy na edukację w środowisku wielokulturowym.

 • Edukacja międzykulturowa – wyzwania i szanse.

 • Czynniki środowiskowe w nauczaniu.

 • Uwzględnienie zróżnicowania zdolności i aspiracji uczniów z różnych kultur w początkowych stadiach integracji w środowisku szkolnym.

 • Radzenie sobie z problemami w zarządzaniu grupą wielokulturową.

 • Wprowadzenie nowego ucznia do klasy i szkoły. 

 • Budowanie autorytetu i wizerunku wśród zróżnicowanych uczniów.

 • Regulamin szkoły, a prawo i kultura.

 • Zasada równości w różnorodności.

 • Zasada niedyskryminacji i budowania relacji.

 • Przełamywanie barier kulturowych i językowych.

 • Zarządczość w szkole wielokulturowej: stawianie właściwych celów we właściwy sposób, taktyka i strategia zarządzania wielokulturową grupą, myślenie projektowe vs. myślenie zarządcze.

 • Polecane warsztaty i zajęcia.

WIELOKULTUROWA SZKOŁA
NOWE WYZWANIA I OBOWIĄZKI

Obraz do tematu szkolenia

Wielokulturowość wielu szkół, uczelni, przedszkoli, a nawet żłobków stawia przed kadrą zarządzającą tymi placówkami, a także przed jej nauczycielami i pracownikami nie dydaktycznymi nowe wyzwania i obowiązki, z których nie każde jest oczywiste. Czy musimy gdzieś zgłaszać pobyt dziecka na dwudniowej wycieczce? Czy możemy nakazać dziecku przyjść w dzień, który nie jest ustawowo wolny od pracy do szkoły wiedząc, że w tym dniu w religii, wyznawanej przez całą rodzinę dziecka odbywają się święta? Kiedy dziecko w końcu dowie się, czy zostaje w Polsce, czy nie? Czy możemy dziecku dać dodatkowe zajęcia z języka polskiego? A co z asystentami kulturowymi?

Aby odpowiedzieć na te pytania w ramach kursu poruszamy takie zagadnienia jak:

 • Polityka migracyjna Unii Europejskiej i stosowane w Unii definicje prawne: migrant, uchodźca, azylant, ekspata.

 • Legalna migracja w ramach Unii Europejskiej i z krajów spoza Unii – pracownicy, łączenie rodzin, studenci i uczniowie na wymianach edukacyjnych, długoterminowi rezydenci.

 • Polityka migracyjna Unii Europejskiej: legalna i nielegalna imigracja, ruchy migracyjne i kryzys migracyjny, integracja, zwalczanie nielegalnej imigracji, umowy o readmisji i ich egzekucja.

 • Mniejszości kulturowe, religijne i narodowe w polskim prawie.

 • Repatriacje i powroty.

 • Prawa człowieka nieautochtonicznych mieszkańców Polski i Europy.

 • Prawa do pobytu i prawa obywatelskie.

 • Polityka imigracyjna Polski: akty prawne, nabycie obywatelstwa, praca i nauka w Polsce, nowa ustawa o cudzoziemcach, ochrona cudzoziemców.

 • Współczesna polska polityka wielokulturowości.

 • Na co zezwala system oświaty, a co jest niedozwolone? Jak zgodnie z prawem możemy wesprzeć naszych uczniów? (dodatkowe godziny dydaktyczne, pomoc nauczyciela, język polski, wsparcie w kontaktach z administracją?)

 • Tak i nie: podsumowanie praw i obowiązków pracowników szkół, uczniów i ich rodziców w świetle rozważań o wielokulturowości.

PROCES ADAPTACJI KULTUROWEJ W SZKOLE

Obraz do tematu szkolenia

Wielokulturowość wielu szkół, uczelni, przedszkoli, a nawet żłobków stawia przed kadrą zarządzającą tymi placówkami, a także przed jej nauczycielami i pracownikami nie dydaktycznymi nowe wyzwania i obowiązki, z których nie każde jest oczywiste. Czy musimy gdzieś zgłaszać pobyt dziecka na dwudniowej wycieczce? Czy możemy nakazać dziecku przyjść w dzień, który nie jest ustawowo wolny od pracy do szkoły wiedząc, że w tym dniu w religii, wyznawanej przez całą rodzinę dziecka odbywają się święta? Kiedy dziecko w końcu dowie się, czy zostaje w Polsce, czy nie? Czy możemy dziecku dać dodatkowe zajęcia z języka polskiego? A co z asystentami kulturowymi?

Moment przejścia przed drzwi szkoły jest pewnym etapem na drodze przemiany kulturowej ucznia i jego rodziny (pamiętajmy, że to często właśnie dzieci są "bramą do nowej kultury" dla ich rodzin - szybciej się adaptują, błyskawicznie mogą nauczyć się nowego języka, są reprezentantami swoich rodziców w urzędach). Od chwili wyjazdu w kraju pochodzenia uczeń przechodził (i zapewne wciąż przechodzi) przez kolejne fazy adaptacji kulturowej i to od nas – mieszkańców miasta, ulicy, państwa, od nas – specjalistów – lekarzy, pracowników administracji i przede wszystkim od nas - nauczycieli i pedagogów zależy w dużej mierze na ile ta adaptacja będzie udana dla ucznia i jego otoczenia.

Aby móc wspomóc ucznia i jego rodzinę w przechodzeniu przez nie najłatwiejszy proces adaptacji kulturowej, trzeba znać cały „background”, całe tło sytuacyjne adaptacji, co oznacza, że trzeba znać i rozumieć specyfikę zachowania w środowisku zróżnicowanym kulturowo: znać i rozumieć konsekwencje posiadania określonej kultury, zmian jej paradygmatów, skutki takich przemian, a także znać i rozumieć, na poziomie „ludzkim” (na poziomie współczującym) i na poziomie zawodowym (czyli na poziomie planującym i organizującym). 

 

Omawiamy zatem takie zagadnienia jak:

 • Kultura i zróżnicowanie kulturowe.

 • Typy kultur (wg Gestelanda, Huntingtona, Hofstede) i konsekwencje wynikające z przynależności do określonej kultury dla uczenia się w polskim systemie edukacyjnym.

 • Czynniki wpływające na kulturę w Polsce obecnie (globalizacja, glokalizacja, zmiany klimatyczne, imigracja, ruchy narodowe, ruchy na rynku pracy, demografia, zjawiska gospodarczo-ekonomiczne).

 • Kulturowe założenia historyczne wpływające obecnie na adaptację kulturową i jej  postrzeganie w Polsce.

 • Stereotypizacja, etnocentrym, tolerancja na drodze do integracji.

 • Makrospołeczne warianty relacji międzykulturowych.

 • Polityka imigracyjna UE i Polski.

 • Integracja - asymilacja.

 • Adaptacja kulturowa i szok kulturowy.

 • Oczekiwania wobec imigrantów i kraju imigracji.

 • Zarys operacjonalizacji kultury na potrzeby szkoły i klasy przyjmującej dzieci cudzoziemskie (nisko zintegrowane kulturowo i społecznie).

Nasz kurs zapewnia szkolenie teoretyczne, warsztaty, bibliografię do wykorzystania, a także pomoc w opracowaniu i redakcji ulotek dla uczniów i ich rodziców (o nich można poczytać tutaj: https://fraczek-broda.wixsite.com/jfbroda/post/do-s-dont-s-integracji-mi%C4%99dzykulturowej-w-szkole), które pomogą w przejściu przez proces integracji w szkole i poza nią.   

PRACA Z KLASĄ WIELOKULTUROWĄ

Obraz do tematu szkolenia

Nauczanie uczniów pochodzących z różnych krajów, kultur, języków i religii to dla wielu nauczycieli potężne wyzwanie, które generuje całą masę obaw, stresu i czarnowidztwa. Tymczasem wbrew porozom i poczatkowym obawom, praca z klasą wielokulturową może przebiegać płynnie, wspomagając multifunkcyjność, otwartość na nowe rozwiązania i pomysły, a także kreatywność i efektywność zarówno Twoich uczniów, jak i Twoją własną!

Rozwiązania, które propononujemy sprawdzają się od lat w dziesiątkach szkół i uczelni, z którymi współpracujemy!

Szkolenie skupia się na takich zagadnieniach jak:

 • Przygotowanie klasy na edukację w środowisku wielokulturowym.

 • Otwartość i neutralność światopoglądowa jako pozostawienie miejsca na kreatywność i własne oduczniowskie rozwiązania.

 • Edukacja międzykulturowa – wyzwania i szanse.

 • Czynniki środowiskowe w nauczaniu.

 • Zróżnicowanie zdolności i aspiracji uczniów z różnych kultur.

 • Radzenie sobie z problemami w zarządzaniu grupą wielokulturową.

 • Techniki i metody działania nauczyciela w klasie wielokulturowej.

 • Regulamin szkoły, a prawo i kultura.

 • Zasada równości w różnorodności.

 • Zasada niedyskryminacji i budowania relacji.

 • Przełamywanie barier kulturowych i językowych.

 • Szok kulturowy i jego neutralizacja.

 • Budowanie grupy – etapy, członkowie, mechanizmy, zarządczość (stawianie właściwych celów we właściwy sposób, taktyka i strategia zarządzania wielokulturową grupą, myślenie projektowe vs. myślenie zarządcze).

 • Polecane warsztaty i zajęcia.

KOMUNIKACJA Z UCZNIEM CUDZOZIEMSKIM

Obraz do tematu szkolenia

Komunikowanie się z uczniem cudzoziemskim to skomplikowanie zagadnienie.

 

Z jednej strony bowiem nauczyciel stoi przed wyzwaniem najbardziej oczywistym – jego uczeń mówi w innym języku, niż on sam. Nauczyciele i nauczycielki sięgają po zajęcia dodatkowe, porozumiewanie się przez mimowolnych tłumaczy – po dzieci posługujące się językiem, którym mówi uczeń niepolskojęzyczny, po ich rodziców i dalszą rodzinę oraz – w bardzo sporadycznych sytuacjach, po pomoc nauczyciela (asystentów kulturowych), o którą jednak trudno.

Z drugiej strony komunikacja to nie tylko język. Proksemika (dystans fizyczny między ludźmi, akceptowalny kulturowo w danej społeczności), mimika, gestykulacja, ba! nawet kulturowa semantyka kolorów (znaczenie nadawane kolorom przez kultury) mogą się zdecydowanie różnić między narodami. Nie wspominając nawet o kulturowo uwarunkowanym dostrzeganiu sygnałów werbalnych i niewerbalnych!

 

W ramach kursu poruszane są zatem m.in. zagadnienia związane z:

 • Komunikacją językową z uczniem cudzoziemskim – zalecenia i wskazówki na kolejne fazy adaptacji ucznia w środowisku szkolnym.

 • Komunikacją niewerbalną charakterystyczną dla dominujących kultur pozapolskich w szkole – omawiana jest proksemika, chrometyka, mimika i gestykulacja, znaczenie ciszy, niewerbalne formy wyrażania akceptacji i niezgody lub nagany charakterystyczne dla danej kultury.

 • Komunikacyjnymi skryptami kultury charakterystycznymi dla dominujących w szkole pozapolskich kultur – jak dane kultury wyrażają wdzięczność, niepewność, szacunek, niezadowolenie, agresję itp.

 • Komunikacyjnymi skryptami kulturowymi dotyczącymi kontaktu z rodzicami – jak rozmawiać z rodzicami uczniów niepolskich? W jaki sposób komunikować im osiągnięcia i potknięcia ich dziecka tak, aby żadna ze stron nie poczuła się potraktowana niewłaściwie?

 • Budowaniem platform komunikacji z uczniami niepolskimi – po jakie narzędzia mogą sięgać nauczyciele, by wspomóc nauczanie dzieci cudzoziemskich?

PSYCHOLOGIA NAUCZANIA MIĘDZYKULTUROWEGO

Obraz do tematu szkolenia

Nauczanie ucznia cudzoziemskiego, szczególnie takiego, który pochodzi z terenów, na których rozgrywa się konflikt zbrojny, działają bojówki i partyzantki, lub z terenów postkonfliktowych oraz krajów i regionów o odmiennych od europejskich tradycjach politycznych i społecznych może stanowić nie lada problem dla nauczyciela. Na szczęście, coraz więcej ośrodków w Polsce wspomaga uczniów cudzoziemskich i ich rodziny doradztwem, wsparciem psychologicznym i terapeutycznym. Aby jednak uczeń, czy uczennica trafili do specjalisty, nauczyciel musi umieć wstępnie rozpoznać zaburzenia, z jakimi zmagają się dzieci, a także musi umieć je wesprzeć psychologicznie w czasie pobytu w szkole. 

Wspieramy zatem nauczycieli, aby czynnie uczestniczyli we wsparciu psychologicznym uczniów cudzoziemskich i oferujemy Państwu nasz kurs dedykowany nauczycielom i kadrze bezpośrednio pracującej z dziećmi i młodzieżą migrancką.

W czasie szkolenia i warsztatów poruszane są takie zagadnienia jak:

 • Uwarunkowania rozwojowe i psychologiczne dzieci cudzoziemskich.

 • Atawistyczna postawa antyuchodźcza  jako naturalna reakcja na „Obcych” (I jak jej przeciwdziałać).

 • Teoria rzeczywistego konfliktu grupowego.

 • Psychologiczne konsekwencje uchodźctwa i migracji.

 • Stereotypy, uprzedzenia i etnocentryzm i ich wpływ na kondycję psychiczną ucznia cudzoziemskiego i jego rodziny.

 • Makrospołeczne warianty relacji międzygrupowych (wyłączenie, segregacja, tygiel etniczny, wielokulturowość).

 • Poprawność polityczna, a psychologia integracji międzykulturowej.

 • Psychologiczne aspekty procesu adaptacji kulturowej (adaptacja, asymilacja, integracja, szok kulturowy).

 • Społeczna strona migracji (problemy drugiego i trzeciego pokolenia migracji, a udana lub nieudana integracja).

 • Poszkodowani przez wojnę – PTSD i trauma.

 • Elementy traumatyzujące u społeczności nowych imigrantów.

 • Zaburzenia u dzieci-migrantów (wykrycie, leczenie, rekonwalescencja, integracja).

 • Nieumiejętność dostosowania się i wynikająca z niej agresja, wycofanie, zaburzenia jedzenia, zaburzenia rozwojowe itd.

 • Zaburzenia natury fizycznej.

 • Zaburzenia natury psychicznej, społecznej i związanej z uczeniem się i bytowaniem w szkole.

 • Zaburzenia językowe.

 • Jak możesz pomóc? Praktyczne wskazówki dla nauczycieli.

PROBLEMY ADAPTACYJNE UCZNIÓW CUDZOZIEMSKICH

Obraz do tematu szkolenia

Nie każdy uczeń i jego rodzina będzie się borykał z problemami adaptacyjnymi. Nie u każdego też problemy te są spektakularne, zauważalne, czy nawet natężone – są dzieci, które adaptują się w niesamowitym tempie!

 

Co więcej: nie tylko dzieci cudzoziemskie mogą borykać się z adaptacją w szkole – problemy adaptacyjne mogą wykazywać także polskie dzieci, szczególnie reemigranci, powracający do wydawałoby się "znanego środowiska" (znanego rodzicom sprzed lat, nieznanego dziecku) oraz dzieci choćby przeniesione z innej szkoły, czy przeprowadzające się z innego regionu lub miasta.

Z tego względu warto zaznajomić się z tematyką problemów adaptacyjnych. Oczywiście kurs kładzie nacisk na adaptację dzieci cudzoziemskich, bowiem to one borykają się z największymi i najintensywniejszymi problemami adaptacyjnymi (im bardziej odmienna kultura, tym trudniejsza adaptacja i integracja), ale nie zapomina także o pozostałych grupach – w dzisiejszych czasach dzieci polskie, pozornie świetnie zintegrowane (albo przynajmniej nieodstające od normy) miewają problemy adaptacyjne, nie potrafią się zintegrować z klasą i społecznością szkolną i dlatego należy o adaptacji i integracji mówić, ćwiczyć i prowadzić warsztaty integracyjne z nauczycielami, którzy później wprowadzą ich elementy we własnych klasach i szkołach.

 

Jakie zagadnienia obejmuje kurs? Przede wszystkim:

 • Integracja, adaptacja, czy asymilacja? Która droga jest opłacalna społecznie (i dlaczego asymilacja nie jest dobrym wyborem – problem drugiego i trzeciego pokolenia, poszukiwania korzeni, neofityzmu-powrotu do wiary i tradycji przodków, cztery makrospołeczne warianty relacji międzykulturowych).

 • Szok kulturowy – etapy, metody i środki przezwyciężenia szoku kulturowego, metody wspierania ucznia i jego rodziny w radzeniu sobie z szokiem kulturowym.

 • Kontekst komunikacji – jak uczynić ze szkoły neutralną przystań dla uczniów? Kontekst kulturowy i jego znaczenie dla komunikacji międzykulturowej i znaczenia dla zarządzania różnorodnością.

 • Błędy artybucyjne – automatyka oceniania i wyciągania wniosków, zasada wnioskowania oparta na filtrze kulturowym, filtrze dostępnej wiedzy i filtrze poznawczym charakterystycznym dla danej kultury, unikanie błędów artybucyjnych.

 • Zróżnicowanie kulturowe – czego chcą i jak widzą i słyszą świat dzieci z innych kultur, środowiskowe warunki kształtowania filtrów poznawczych i wartościujących.

 • Doświadczenie Innego – modele wrażliwości międzykulturowej w praktyce.

 • Etnocentrym, uprzedzenia i stereotypizacja.

 • PTSD i traumy, a adaptacja i integracja.

 • Udana adaptacja i integracja – praktyczne wskazówki.

TRAUMY, PTSD I INNE OBCIĄŻENIA PSYCHOLOGICZNE DZIECI CUDZOZIEMSKICH I ICH RODZIN

Obraz do tematu szkolenia

Dzieci cudzoziemskie to nie tylko proces adaptacji i integracji, szok kulturowy i tworzenie trzeciej kultury (tzw. „kultury środka” charakterystycznej dla dzieci rozwijających się i dojrzewających na styku dwóch kultur). To także nieprzepracowane traumy i obciążenia psychologiczne nabyte w wyniku przeżyć, które skłoniły rodzinę do emigracji, a także w wyniku samego procesu emigracyjnego – nierzadko konieczności nagłego porzucenia domu, rodzinnych stron, sieci społecznej, znajomych smaków, zapachów, temperatury powietrza i koloru nieba… Do tej już bardzo skomplikowanej sytuacji psychologicznej i społecznej dochodzi czasami PTSD (ang. Posttraumatic Stress Disorder), które może zaburzać, a czasami, w skrajnych sytuacjach uniemożliwiać efektywną integrację z lokalną społecznością szkolną i adaptację do lokalnych warunków.

Umiejętność zauważenia sygnałów ostrzegawczych powinna być jedną z podstawowych pozadydaktycznych zdolności nauczycieli i nauczycielek i wszystkich osób pracujących z dziećmi i młodzieżą migrancką.

 

W związku z tym w czasie kursu poruszane są takie zagadnienia jak:

 • Psychologiczne reakcje na sytuacje stresujące i traumatyzujące.

 • Naturalne reakcje na sytuacje graniczne – atak, ucieczka, „zawieszenie systemu” – jak się sprawdza ten mechanizm u naszych uczniów?

 • O czym dzieci milczą? – czy rzeczywiście postawa psychoanalityczna ma sens? (odtwarzanie traum, czy reintegracja ze społeczeństwem?)

 • Techniki i metody autouspokojenia stosowane przez uczniów (i dlaczego nie warto zabierać im ich „magicznych” metod, zanim nie poradzą sobie z własnymi traumami?)

 • Zjawisko traumy – kiedy się pojawia, okoliczności wzmacniające traumą, metody przezwyciężenia (i dlaczego nauczyciel powinien wspierać ucznia, ale przede wszystkim skierować go do specjalisty?), jak wspierać ucznia straumatyzowanego? Jak rozmawiać o traumie ucznia z równie straumatyzowanym rodzicem?

 • PTSD – zwiastuny i objawy, mylne wstępne diagnozy, nowoczesne metody walki z PTSD, jego podłoże i konsekwencje (m.in. fizyczne zmiany w mózgu, które rzutują na całe dalsze życie dziecka). Wspieranie dziecka z PTSD i jego rodziny (także często z PTSD). Czy PTSD musi występować w reakcji na kontakt z wojną? Inne przyczyny PTSD.

 • Inne zaburzenia uczniów cudzoziemskich: zaburzenia rozwojowe, zaburzenia społeczne, zaburzenia językowe, zaburzenia zdrowotne. Metody wstępnej diagnozy i wspierania ucznia i jego rodziny w rekonwalescencji i w drodze do integracji ze społecznością szkolną i społecznością lokalną i adaptacji do nowych warunków.

 • Warsztaty radzenia sobie z odmiennością kulturową.  

SYSTEMY NAUCZANIA, Z KTÓRYCH WYWODZĄ SIĘ UCZNIOWIE CUDZOZIEMSCY

Obraz do tematu szkolenia

Jakość porozumienia, które uda się wypracować nauczycielowi i innym pracownikom szkoły z uczniem zależy nie tylko od zdolności komunikacyjnym – duże znaczenie ma także umiejętność zrozumienia motywacji uczniów i ich rodziców.

 

Zrozumienie to jest niemożliwe bez dwóch rzeczy: empatii kulturowej (zasadzającej się na znajomości i przynajmniej częściowym zrozumieniu skryptów kulturowych, którymi posługują się uczniowie i ich rodzice) oraz znajomości systemu, w którym nauczyło się już obracać dziecko i jego rodzice.

 Przykładowo: świadomość, że „piątka” może być fatalną oceną dla rodzica, który nie zna polskiego systemu ocen, a wywodzi się np. z Ukrainy, Białorusi, czy Chin (gdzie funkcjonują inne np. 12-stopniowe skala ocen, czyli polska „5” to odpowiednik oceny między dopuszczającą, a dostateczną po „niewłaściwym przetłumaczeniu kulturowym”), może pozwolić uniknąć nieprzyjemności zarówno uczniowi, jak i nauczycielowi.

Szkolenie skupia się na dwóch zagadnieniach, przy czym pierwsze z nich odnoszone jest od każdej narodowości funkcjonującej w danej szkole:

 

 • Podstawowe różnice między systemami oświaty:

  • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

  • miejsce pobierania nauki,

  • sposób siedzenia uczniów,

  • jak uczniowie zgłaszają się do odpowiedzi,

  • jak uczniowie wyrażają chęć zabrania głosu,

  • prawa i obowiązki uczniów,

  • dni wolne od nauki,

  • system oceniania,

  • testy i egzaminy,

  • prace domowe, projekty, praca w grupach,

  • zezwolenie na korzystanie z telefonu w szkole,

  • co jest oceniane,

  • przedmioty i treści nauczania,

  • nostryfikacja dyplomów i świadectw,

  • ubiór i wygląd ucznia,

  • sposób zwracania się do nauczyciela,

  • opłaty za szkołę, prawa i obowiązki rodziców,

  • zwalnianie dziecka i usprawiedliwienie nieobecności,

  • uczestnictwo rodziny w życiu szkoły,

  • dowóz dzieci do szkoły, odbiór dzieci ze szkoły,

  • prawa światopoglądowe uczniów i ich rodziców.

 • Wsparcie dla rodziców i uczniów w przyswojeniu sobie zasad panujących w polskiej szkole (w tym opracowanie i przygotowanie ulotek dot. konkretnej szkoły w dwóch wersjach – dla uczniów i dla ich rodzin).

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE UCZNIÓW CUDZOZIEMSKICH

Obraz do tematu szkolenia

Status prawny uczniów lub ich rodziców jest wielką bolączką systemu edukacji. Dzieci i młodzież nie wiedzą często jak długo będą mogły pozostać w Polsce, czy w ogóle takie prawo zostanie im przyznane, czy ich rodzice będą mogli podjąć pracę.

 

Wpływa to na proces adaptacji i integracji z lokalną społecznością. Nie wiedzą także jakie mają prawa i obowiązki względem miasta, gminy, województwa i kraju, a odnalezienie się w gąszczu polskich przepisów jest dla nich nie lada wyzwaniem.

Nie wszystkie nowe wyzwania i obowiązki szkoły i nauczycieli są także oczywiste. Z tego powodu stworzyliśmy kurs nakierowany na zdobycie wiedzy z zakresu statusu prawnego uczniów i ich rodzin, a także doradztwa na poziomie podstawowym, którego będą mogli udzielić nauczyciele rodzicom i uczniom cudzoziemskim.

Aby odpowiedzieć na te pytania w ramach kursu poruszamy takie zagadnienia jak:

 • Polityka migracyjna Unii Europejskiej: legalna i nielegalna imigracja, ruchy migracyjne i kryzys migracyjny, integracja, zwalczanie nielegalnej imigracji, umowy o readmisji i ich egzekucja.

 • Legalna migracja w ramach Unii Europejskiej i z krajów spoza Unii – pracownicy, łączenie rodzin, studenci i uczniowie na wymianach edukacyjnych, długoterminowi rezydenci.

 • Polityka migracyjna Unii Europejskiej i stosowane w Unii definicje prawne: migrant, uchodźca, azylant, ekspata.

 • Mniejszości kulturowe, religijne i narodowe w polskim prawie.

 • Repatriacje i powroty.

 • Prawa człowieka nieautochtonicznych mieszkańców Polski i Europy.

 • Prawa do pobytu, pracy, edukacji (na jakich zasadach i przy jakich ograniczeniach), leczenia i prawa obywatelskie.

 • Polityka imigracyjna Polski: akty prawne, nabycie obywatelstwa, praca i nauka w Polsce, nowa ustawa o cudzoziemcach, ochrona cudzoziemców.

 • Na co zezwala system oświaty, a co jest niedozwolone? Jak zgodnie z prawem możemy wesprzeć naszych uczniów? (dodatkowe godziny dydaktyczne, pomoc nauczyciela, język polski, wsparcie w kontaktach z administracją?)

 • Tak i nie: podsumowanie praw i obowiązków pracowników szkół, uczniów i ich rodziców w świetle rozważań o prawie i wielokulturowości.

STEREOTYPIZACJA, DYSKRYMINACJA I UPRZEDZENIA – PRZECIWDZIAŁANIE

Obraz do tematu szkolenia

Na ulicy. W szkole. W pracy. Ponieważ ma inny kolor skóry. Włosów. Krzywy nos. Ma akcent. Nie ma akcentu. Chodzi w chuście. Nie ma chusty. Jest za gruba. Jest za chuda... Dyskryminacja zdarza się wszędzie – w szkole, kościele, polityce, mediach, miejscu pracy. Czy można jej przeciwdziałać? Czy da się ograniczyć jej wpływ? Jak się jej przeciwstawiać?

Wbrew pozorom stereotypizacja i dyskryminacja najczęściej nie wynika ze złośliwości, czy wypaczeń charakteru -  postawy dyskryminujące zanikają wraz ze wzrastaniem wiedzy i umiejętności pracy międzykulturowej, międzygrupowej, czy w specyficznych środowiskach pracy.

Innymi słowy - doświadczenie codziennej współobecności, pracy, czy odpoczywania razem sprawia, że dyskryminacja i jej źródło - stereotypy i uprzedzenia zanikają. Aby jednak umieć się otworzyć na współpracę, aby umieć zarządzać współpracą w zróżnicowanym środowisku, trzeba wiedzieć, kiedy należy zareagować, trzeba umieć rozpoznać zagrożenia i objawy stereotypizacji i dyskryminacji. Bez wiedzy, nie ma możliwości działania – poruszamy się wtedy na oślep, a nie każde działanie postrzegane jako „zdroworozsądkowe” będzie efektywne.

W ramach kursu poruszane są takie zagadnienia jak:

 • Czym jest kultura i jak wpływa ona na budowanie tożsamości grupowej, stereotypów, autostereotypów i filtrów poznawczych?

 • Jak działają filtry poznawcze w komunikacji międzygrupowej?

 • Czy w Polsce występuje jakiekolwiek zróżnicowanie kulturowe?

 • Z jakich innych powodów, niż kulturowe i religijne można być dyskryminowanym?

 • Na czym polega dyskryminacja?

 • Czy da się przeciwdziałać dyskryminacji?

 • Jak zapobiegać dyskryminacji? 

 • Jak rozpoznawać dyskryminację i stereotypizację?

 • Czym są uprzedzenia?

 • Jak działa zaklęte koło uprzedzeń?

 • Jakie zjawiska towarzyszą uprzedzeniom, stereotypizacji i dyskryminacji (m.in. efekt Pigmaliona)?

 • Stereotypizacja i etnocentryzm - każdy jest etnocentrykiem?

 • Tolerancja i niedyskryminowanie - skutki społeczne - bilans zysków (i strat?)

KOMPETENCJE MIĘKKIE W EDUKACJI

Obraz do tematu szkolenia

Współczesny rynek pracy, a co za tym idzie – także środowisko edukacyjne wymagają od pracownika nie tylko kompetencji zawodowych. Coraz częściej zdarza się, że kompetencje zawodowe stawiane są na równi z innymi kompetencjami – kompetencjami miękkimi.

 

Dzięki kompetencji miękkim pracownik może zbudować swoją markę, a także uzupełnić już istniejące portfolio zalet. Dodatkowo, coraz częściej okazuje się, że to jak pracujemy, jest równie istotne jak ostateczny cel pracy. W przypadku nauczyciela będzie to poziom zdawalności na wymaganych egzaminach oraz poziom przyswojenia podstawy programowej.

Coraz więcej szkół decyduje się na dostrzeżenie wartości umiejętności interpersonalnych i integrupowych u swoich pracowników, to one bowiem przekładają się na atmosferę w szkole, klasie, czy wśród kadry nauczycielskiej. I ostatecznie – także na wyniki uczniów. Jest to jednak tylko drobny ułamek korzyści, jakie zyska szkoła, nauczyciele i uczniowie, jeżeli nauczyciel zainwestuje w rozwój swoich kompetencji miękkich. Zewnętrznie ujmując zagadnienie: nauczyciel o niskim poziomie kompetencji miękkich może osiągnąć takie same wyniki egzaminów w swojej klasie, jak nauczyciel o wysokim poziomie kompetencji. Różnice pojawią przy bliższej obserwacji: uczniowie nauczyciela o wysokim poziomie kompetencji miękkich będą bardziej pewni siebie, a poziom ich zadowolenia z systemu edukacyjnego będzie wyższy. Rzadziej też grozić im będzie ulegnięcie nadmiernemu stresowi, depresji, czy problemom adaptacyjnym i integracyjnym. Oczywiście kompetencje miękkie nie są remedium na wszelkie psychologiczne i społeczne zło. Ale uczniowie uczeni przez nauczyciela z wysokim poziomem kompetencji społecznych mają znacznie większą szansę na szczęśliwe życie, wolne od dyskryminacji, uprzedzeń, czy stronniczego traktowania w murach szkoły, niż uczniowie nauczyciela o niskich kompetencjach miękkich.

 

Czego zatem dowiedzą się i nauczą nauczyciele i nauczycielki w czasie szkolenia? Poruszamy takie zagadnienia jak:

 • Jak pracować pod presją?

 • Jak radzić sobie ze stresem?

 • Kiedy należy podjąć działania? Jaki poziom stresu szkodzi?

 • Jak stworzyć i utrzymać atmosferę sprzyjającą pracy?

 • Jak się efektywnie komunikować?

 • Jak sobie radzić z konfliktem w miejscu pracy?

 • Jak reagować na konflikt między uczniami?

 • Konflikt z rodzicami – jak go rozwiązać?

 • Kompromis – jak do niego doprowadzić i co nie może być kwestią kompromisu?

 • Jak motywować swój zespół, klasę, rodziców?

 • Jak się automotywować?

 • Jak pracować w grupie?

 • Na czym polega budowanie zespołu?

 • Jak zbudować i zarządzać grupą?

 • Jak negocjować?

 • Mediacje w szkole.

 • Jak zarządzać czasem pracy?

 • Radzenie sobie z zarzutami i obiekcjami.

 • Jak udzielać informacji zwrotnej uczniom i ich rodzicom?

 • Jak skutecznie, efektywnie i konstruktywnie krytykować?

 • Jak pobudzić pracę w grupie?

 • Jak zamknąć pracę w grupie? Jak pożegnać się z klasą tak, by pomagała ona sobie w przyszłości?

 • Jak przeżyć „okres żałoby” po rozstaniu z grupą?

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W EDUKACJI

Obraz do tematu szkolenia

KKM, czyli kluczowe kompetencje miękkie są szczególnie potrzebne w zarządzaniu zespołem, a więc w zarządzaniu kadrą nauczycielską oraz w zarządzaniu klasą.

 

Zarządzanie klasą i zespołem uczniowskim jest dodatkowo utrudnione – przez sam proces dojrzewania i dorastania uczniów i uczennic, przez media społecznościowe i nowy typ relacji społecznych, przez narastające zróżnicowanie społeczeństwa, pogłębiające się rozwarstwienie materialne i światopoglądowe Polaków, a także przez fakt obligatoryjności edukacji (w przeciwieństwie do pracy, którą można zmieniać bez większych

problemów dowolną ilość razy) i jej ograniczenia systemowe, które sprawiają, że znacznie łatwiej o bunt, także bierny, nastawienie wojownicze i antysystemowe, niż w przypadku zarządzania zespołem w firmach i organizacjach dla dorosłych.

 

Czy takim zespołem da zarządzać? A może uczniowie sami sobie ustalą hierarchię wartości? Czy ja -jako wychowawca, nauczycielka lub Dyrektor mam szansę realnie wpłynąć na integrację i wydajność uczniów? Oczywiście! W naszym kursie podpowiemy jak to zrobić!

 

W czasie szkolenia i warsztatów poruszymy się zagadnienia związane z:

 • Metodami i zasadami oceniania wydajności i stopnia integracji zespołu uczniowskiego i nauczycielskiego.

 • Metodami prowadzenia doboru efektywnych grup.

 • Ideą zróżnicowania międzygrupowego i możliwych relacji międzygrupowych.

 • Metodami budowania teamu, klasy, zespołu, zespołu badawczego, projektowego, zadaniowego itd.

 • Sposobami motywowania zespołu klasowego, badawczego, projektowego itd.

 • Narzędziami pracy grupowej.

 • Narzędziami, środkami i metodami komunikacji grupowej i komunikacji międzygrupowej.

 • Zasadami planowania i monitorowania pracy zespołu.

 • Metodami informowania zwrotnego.

 • Zarządzaniem czasem pracy, czasem komunikacji i czasem odpoczynku w klasie.

 • Mediacjami i negocjacjami na potrzeby szkolne.

 • Metodami i zasadami przeprowadzenia klasy przez kolejne szczeble rozwoju grupy (włącznie z jej rozpadem).

ZARZĄDZANIE KONTAKTEM I OBSŁUGĄ DZIECKA I RODZICA CUDZOZIEMSKIEGO W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ

Obraz do tematu szkolenia

Szkoła to w znacznej mierze kontakty – z innymi pracownikami szkoły, pracownikami administracji ministerialnej, kuratorium, urzędów jednostek samorządu terytorialnego i przede wszystkim – z uczniami i ich rodzicami.

 

Szkoła nie jest oderwaną od rzeczywistości społecznej wyspą, czas się dla niej nie zatrzymał, nie ma też granic, które zatrzymywałyby nowe uwarunkowania, obyczaje i realia z dala. Do szkoły docierają nowe idee, pomysły, ale także nastawienie, formy grzecznościowe i wymagania dostosowane do rynku pracy i atmosfery społecznej.

Z tego powodu tak istotne jest „trzymanie ręki na pulsie społecznym”, nadążanie za ogólnymi trendami komunikacyjnymi i promowanie zdrowych postaw w komunikacji społecznej.

 

Aby szkoła mogła wypełniać swoje obowiązki, jej pracownicy muszą umieć porozumiewać się między sobą, z uczniami i przede wszystkim z ich rodzicami, to od nich bowiem zaczyna się całe nastawienie dziecka do edukacji, świata i nauczycieli.

 

Mając powyższe na uwadze opracowaliśmy kurs zarządzania kontaktem i obsługą dziecka i rodzica cudzoziemskiego, przy czym kurs ten wiele wnosi także w odniesieniu do kontaktu z polskimi rodzicami, szkolenie porusza bowiem takie zagadnienia jak:

 • Specyfika kontaktu nauczyciel-rodzic.

 • Podstawy efektywnej komunikacji z rodzicem dziecka cudzoziemskiego.

 • Komunikacja instytucjonalna w obsłudze rodzica cudzoziemskiego.

 • Błędy atrybucyjne, szumy komunikacyjne, szumy kulturowe.

 • Stereotypizacja, uprzedzenia i dyskryminacja.

 • Adaptacja, integracja, czy asymilacja? (I dlaczego asymilacja nie działa na dłuższą metę?)

 • Radzenie sobie z problemami w komunikacji.

 • Konflikt w komunikacji.

 • Radzenie sobie z trudnym rodzicem.

 • Efektywne komunikowanie (feedback).

 • Negocjacje i mediacje.

 • Planowanie kontaktu.

 • Utrzymanie i zamknięcie obopólnie zadowalającego kontaktu.

bottom of page